Регулаторен анализ

БалканСат ЕООД e дъщерно дружество на компания, регистрирана в Малта (ЕС). Целта на компанията е да изгради и оперира модерен сателит с висок комуникационен капацитет за предоставяне на телекомуникационни и широколентови услуги за България и Африканския континент.

Основни характеристики:

Съгласно решение № 1632 от 3 август 2006 г. Комисията за регулиране на съобщенията на Република България предостави на BalkanSat ЕООД индивидуален лиценз № 108-03316 от август 2006 г. за осигуряване на позиция в геостационарна орбита, определена за Република България, за телекомуникационни услуги чрез Обществената сателитна система BUL030B с общонационално покритие от неподвижна спътникова радио служба за период от 20 години.

В съответствие с новия Закон за далекосъобщенията на България през 2008 г. КРС издаде разрешително в полза на BalkanSat при прехвърляне на Oтчета за дейността, което допълва и заменя лиценза.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ресурсът, предоставен на Република България за сателитната система BUL030B, която през 2014 г. е преименувана на BALKANSAT 30B на позиция 56.02 °E в геостационарната орбита, беше осигурен в съответствие с Приложение 30Б към Регламента на Международния съюз по дълекосъобщения (ITU).

Валидността на предоставения ресурс е поне 20 години от датата на влизането в сила на анекса (2008 г.), което означава до 2028 г. според КРС. Тези срокове могат да бъдат удължени с до 8 години поради скорошни регулаторни проблеми, уредени с КРС.

Валидността на предоставения ресурс съответства на PDA (Предварително определена дъга), която позволява на БалканСат да притежава няколко „слота“ в рамките на PDA, първият от които е на позиция 56.02 °E с последен срок на валидност до 2022г. През 2014 г. нова процедура за координация, която е стартирана, за да преобразува разпределението в задача за ITU, нулира съответния краен срок, като валидността на ресурса е удължена до 2034 г. съгласно правилата на ITU.

Разрешителното е законно притежавано от BalkanSat съгласно българските закони и регулации и е напълно в съответствие с Регламента за радиото на ITU.

Разрешението наскоро беше редактирано от екипа за регулаторен анализ на Thales Alenia Space.

РЕГУЛАТОРЕН АНАЛИЗ

Валиден и ценен лиценз/ разрешително, собственост на BalkanSat ЕООД.

Лицензът/ разрешителното позволява осигуряването на trunking услуги в България с възможно удължаване. Лицензът/разрешителното е съвместим с X-band и Ku-band за употреба от страна на правителството в държавите членки на НАТО.

Uplink (Земя – Космос):

X-band 7900 – 8400 MHz

Ku-band 13,75 – 14,50 GHz

Downlink (Космос – Земя):

X-band 7250 –7750 MHz

Ku-band 10.95 – 11.20, 11.45 - 11.70, 12.50 - 12.75 GHz