Сателитна система

БалканСат ЕООД e дъщерно дружество на компания, регистрирана в Малта (ЕС). Целта на компанията е да изгради и оперира модерен сателит с висок комуникационен капацитет за предоставяне на телекомуникационни и широколентови услуги за България и Африканския континент.

BalkanSat 30В е цялостна ключова сателитна система, проектирана да осигурява:

- сигурни комуникационни услуги на територията на България, базирани на планирания обхват на ITU за неподвижните спътникови услуги;

- оперативна съвместимост с други космически системи, включително НАТО.

Системата на BalkanSat е изградена около спътник със специално предназначение със своите наземни станции и терминали и осигурява сателитен капацитет на всички видове клиенти:

- правителствени и военни служби в България;

- защита на държавните комуникации;

- военни поделения/ казарми, пожарна, гражданска защита, природни бедствия, електронно здравеопазване;

- надеждна кризисна комуникация, разширяване на услугите на мобилните потребители чрез специализирани мобилни терминали;

- комуникационни услуги в чужбина при поискване, използвайки капацитета на трети страни;
- стратегическа комуникация с националните въоръжени сили в чужбина, включително оперативна съвместимост на системата чрез специфично обезпечаване;

- оперативна съвместимост с НАТО на наземно ниво;

- търговия;

- Пренос на видео, trunking, backhauling (GSM).

Сателитът на БалканСат може да предостави услуги на България за:

- държавни учреждения;

- радио и телевизионни оператори;

- средни и големи предприятия;

- мрежови оператори.

БалканСат осигурява средства за установяване на защитена LAN to LAN връзка между всяка организация в България, използвайки български спътник, и с други държави/ дружества чрез допълнителен капацитет на други спътници:

- aктивиране на всички обичайни IP услуги като Voice, Data, Video;

- защитени комуникации;

- защитени държавни комуникации (военни поделения/ казарми, мобилни части и др.) с национални сили и/ или оперативна съвместимост с НАТО.

Национални електронни услуги

- електронно здравеопазване;

- електронно образование;

- управление на онлайн рискове;

- възстановяване след бедствия.

Сателитната система BalkanSat позволява разгръщане/архивиране на инфраструктури във всички сфери на обслужване и е напълно подходяща за:

- села и отдалечени региони;

- локални потребителски безжични услуги.

Сателитната система BalkanSat предоставя на България собствени средства за прeнос на телевизиoнен сигнал в цялата страна:

- видео разпространение за професионални организации;

- разпространители на кабелна телевизия;

- разпространителни мрежи.